مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNIDO

The United Nations Industrial Development Organization

سازمان توسعهٔ صنعتی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ بر اساس قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسیس گردید. بر اساس قطعنامهٔ یونیدو، هدف این سازمان، گسترش توسعه صنعتی در کشورهای عضو است.یونیدو فعالیت‌های خود را به دو صورت مستقل و هماهنگ‌کننده انجام می‌دهد.فعالیت‌های مستقل این سازمان شامل جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مربوط به فناوری، سازمان‌دهی امور اداری، ارائه کمک‌های فنی و تعلیم نیروی انسانی است.یونیدو مرکز هماهنگ‌کنندهٔ فعالیت‌های صنعتی کشورهای عضو نیز هست و این فعالیت را بیشتر از طریق ارتباط و همکاری نزدیک با نهادهای اقتصادی منطقه‌ای انجام می‌دهد. مقر اصلی این سازمان بین‌المللی در شهر وین در اتریش قرار دارد. در حال حاضر دفتر یونیدو در تهران واقع در بلوار شهرزاد می باشد.


UNIDO
ارسال نظر

ارسال نظر