مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNIFEM

United Nations Development Fund for Women

صندوق توسعه ملل متحد برای زنان
UNIFEM
ارسال نظر

ارسال نظر