مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ECOSOC

Economic and Social Council

شورای اجتماعی و اقتصادی معروف به شورای اکوسوک سازمان ملل متحد یکی از پنج ارکان اصلی سازمان ملل متحد است که فصل دهم منشور به آن اختصاص دارد. این شورا مسئولیت توجه و رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مربوط به ۱۴ آژانس تخصصی سازمان ملل را به عهده دارد.
ECOSOC
ارسال نظر

ارسال نظر