مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PING

Packet InterNetwork Grouper

عمل پینک در بین مهندسان شبکه بسیار مورد استفاده قرار میگیرد
به عمل صدا کردن کامپیوتری دیگر در شبکه که در شبکه موجود میباشد و تست عمل برای اینکه آیا send یا resive داریم یا نه را ping میکویند
پینگ های معروف عبارتتند از
ping 127.0.0.1 network card loop back
ping 8.8.8.8 sun company for internet
ping : 4.2.2.4 for test internet work
PING
ارسال نظر

ارسال نظر