مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AAPT

American Association of Physics Teachers

انجمن مدرسین فیزیک آمریکا تاسیس ۱۹۳۰ معروف به AAPT نام یک انجمن نیمه رسمی آمریکایی است که هدفش ترفیع روشهای آموزش و تدریس فیزیک است.

این انجمن عضو موسسه فیزیک آمریکا است و ۱۰۰۰۰ عضو دارد.
AAPT
ارسال نظر

ارسال نظر