مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MA

مخفف عبارت MA

Master of Arts
کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی و...
BA

مخفف عبارت BA

Bachelor of Arts
کارشناسی در رشته های علوم انسانی و هنر...
BMI

مخفف عبارت BMI

Bank Melli Iran
بانک ملی ایران، یکی از بانک‌های تجاری،...
USIM

مخفف عبارت USIM

User Services Identity Module
واحد شناسایی مشترک UMTS معادل سیم کارت...