مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CRL

Crown-Rump Length

CRL به معنی طول طلایی و اندازه طول بالا تنه جنین است. در واقع اندازه سر جنین تا کفل آن را تعیین می کند. اندازه گیری این پارامتر از هفته ششم تا هشتم به بعد انجام شده و می توان تاریخ زایمان را با آن مشخص کرد.
CRL
ارسال نظر

ارسال نظر