مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IVPB

Intra Venous Piggy Back

تزریق متناوب دارو از طریق مسیر وریدی قبلی
IVPB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود