مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TTL

time to live

مدت زمانی که بسته یا سگمنت از هاپ (hop) گذر میکند و یک عدد از آن کم میشود را ttl میگویند
یعنی مدت زمانی که یک بسته میتواند زندگی کند
TTL
ارسال نظر

ارسال نظر