مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTT

Round Trip Time

مدت زمانی که طول میکشد تا یک بسته در شبکه فرستاده شود بعلاوه ی مدت زمانی که طول میکشد تا تصدیق آن برسد.
RTT
ارسال نظر

ارسال نظر