مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AND

Allow Natural Death

AND (مجاز بودن مرگ طبیعی) یک اصطلاح پزشکی است که استفاده از اقدامات طولانی مدت زندگی مانند احیاء قلبی ریوی (CPR) را تعریف می کند.
AND
ارسال نظر

ارسال نظر