مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NIC

National Intelligence Council

شورای اطلاعات ملی آمریکا مرکزی در میان سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا است که به تبیین استراتژی‌های کوتاه مدت وبلند مدت می‌پردازد این سازمان درسال ۱۹۷۹ تشکیل شد.این سازمان چالش‌های پیش روی آمریکا درعرصه داخلی وبین المللی را نشان می‌دهد.
NIC
ارسال نظر

ارسال نظر