مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ITP

Idiopathic Thrombocytopenic Purpura

ترومبوسیتوپنی (ITP) به اختلال در پلاکتهای خون یا ترومبوسیت‌ها گفته می‌شود. این اختلال بیشتر به کاهش تعداد آن‌ها به کمتر از ۵۰۰۰۰ در هر میکرولیتر خون٬ بازمی‌گردد. تعداد پلاکتها به‌طور طبیعی حدود ۱۵۰ هزار تا ۴۵۰ هزار عدد در هر میکرولیتر خون می‌باشد. بیرون ماندن تا دو درصد ارزش عددی از این بازه نمی‌تواند بیماری شمرده شود اما تعداد پلاکتها زیر ۵۰۰۰۰ به عنوان یک اورژانس محسوب می‌شود. و در تعداد زیر ۲۰۰۰۰ خطر مرگ ناشی از خونریزی خودبخودی و کشنده گوارشی و مغزی وجود دارد. معمولاً وجود اختلالات و نارسایی‌ها در هموستاز یا روند انعقاد خون٬ به صورت خونریزی زیرپوستی و کبودشدگی مخاطی بروز می‌یابد به ویژه اگر دلیل اختلال انعقاد خون کاهش تعداد پلاکتها یا عدم عملکرد صحیح پلاکتها باشد. این لکه‌های خونریزی زیرپوستی (وگاه زیر مخاطی) بر اساس اندازه به نام‌های پتشی، پورپورا و اِکیموز نام‌گذاری می‌شوند.
ITP
ارسال نظر

ارسال نظر