مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CNIC

Computerized National Identity Card

کارت شناسایی ملی کامپیوتری
CNIC
ارسال نظر

ارسال نظر