مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LLP

Limited Liability Partnership

شرکت تضامنی با مسئولیت محدود
LLP
ارسال نظر

ارسال نظر