مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FHR

Fetal Heart Rate

FHR به معنی آهنگ ضربان قلب جنین است. این پارامتر معمولاً در ابتدای بارداری بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ ضربان در دقیقه اندازه گیری می شود و از هفته ششم قابل اندازه‌گیری است. با گذشت ده هفته ضربان قلب به ۱۷۰ ضربان در دقیقه می رسد و پس از آن به ۱۳۰ ضربان کاهش پیدا می‌کند.
FHR
ارسال نظر

ارسال نظر