مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SRT

Shortest Remained Time

الگوریتم SRT یکی از ساده ترین الگوریتم های زمانبندی و اما پرکاربرد است.

با هر وقفه ورود فرآیند به صف فرآیند های آماده (انتقال به آماده Ready) زمان سرویس فرآیندها مقایسه شده (با الگوریتم های تخمینی یا اینکه از قبل مشخصه که خیلی کم پیش میاد) و فرآیند با کمترین زمان سرویس انتخاب و اجرا میشه، اجرای فرآیند به صورت انحصاری (غیر قبضه ای) ادامه پیدا می کنه تا با ایجاد یک وقفه، الگوریتم زمانبندی فرخوانی بشه.
SRT
ارسال نظر

ارسال نظر