مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GIS

Gas Insulated Switchgear

GIS (پست با عایق گاز) پست هایی هستند که در شبکه های فوق توزیع استفاده میشوند. در پست های معمولی به دلیل مسائل عایقی (که عایق هواست) مجبوریم یک فاصله بین هادی ها قرار بدیم و معمولا این کار چون باعث بزرگ شدن پست میشود به زیبایی شهر آسیب می زند و از لحاظ عایقی هم زیاد جالب نیست. توی پست های GIS هادی ها داخل لوله هایی قرار میگیرند که داخل این لوله ها پر از گاز SF6 که یک عایق خیلی خوب می باشد. با این کار هادی ها خیلی نزدیک بهم قرار میگیرند (فاصله بین فازها در هر kv تنها 25mm) و پست خیلی کوچیک تر و زیبا تر میشود و از نظر عایقی و ایمنی هم قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به هوا دارد.
GIS
ارسال نظر

ارسال نظر