مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OH

Over Heard

شنیدن، استراق سمع کردن، از فاصله دور شنیدن
OH
ارسال نظر

ارسال نظر