مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ADAC

Allgemeiner Deutscher Automobil Club

باشگاه اتومبیل عمومی آلمان
ADAC
ارسال نظر

ارسال نظر