مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NDR

Nord Deutscher Rundfunk

ایستگاه رادیوی عمومی شمال آلمانNorth German Public Radio Station
NDR
ارسال نظر

ارسال نظر