مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MJ

Mohammad Javad

MJ به صورت عمومی به اختصار از نام محمد جواد استفاده می‌شود.
MJ
ارسال نظر

ارسال نظر