مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ENG

Engineer

Eng در متون انگلیسی به معنای مهندس می‌باشد.

مهندس: دانا به علم هندسه، عالِم هندسه.
ENG
ارسال نظر

ارسال نظر