مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISTE

Integral of Square Time Error

در علم کنترل به معنی انتگرال حاصلضرب خطا به توان دو در زمان میباشد که نوعی از معیار های طراحی کنترل کننده میباشد.
انواع دیگر آن عبارت است از: IE,ISTE,ITAE,IAE,E
ISTE
ارسال نظر

ارسال نظر