مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CTA

Call To Action

CTA به عنوان ( صدا زدن برای عملیات خاص ) گفته می‌شود. بطور مثال دکمه‌های روی تبلیغات اینترنتی.
CTA
ارسال نظر

ارسال نظر