مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FYI

For Your Improvement

برای بهبود متن یا توضیحات شما ( در جواب کسی )
FYI
ارسال نظر

ارسال نظر