مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FYA

For Your Amusement

برای سرگرمی شما
FYA
ارسال نظر

ارسال نظر