مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IHF

مخفف عبارت IHF

International Handball Federation
فدراسیون بین‌المللی هندبال که در سال...
ITU

مخفف عبارت ITU

International Telecommunication Union
اتحادیه بین‌المللی مخابرات راه دور...