مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VDL

Vienna Definition Language

زبانی برای تعریف گرامر و معناشناسی زبان‌های برنامه‌نویسی.
VDL
ارسال نظر

ارسال نظر