مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LDL

Language Description Language

یک ماوراء زبان - زبانی که یک زبان را شرح می‌دهد.
LDL
ارسال نظر

ارسال نظر