مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SL

Sublingual

زیر زبانی
SL
ارسال نظر

ارسال نظر