مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BIT

Binary Digit

بیت مخفف کلمات BInary digiT است.
در یک سیستم شمارش در مبنای 2 به 1 رقم گفته میشود. یعنی در این حالت یا میتواند 0 باشد (که به آن "بیت صفر" گفته میشود) و یا اینکه میتواند 1 باشد (که به آن "بیت یک" گفته میشود.)
BIT
ارسال نظر

ارسال نظر