مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TL

Tubal Ligation

بستن لوله رحم
TL
ارسال نظر

ارسال نظر