مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ABWR

Advanced Boiling Water Reactor

راکتور آبی جوشان پیشرفته
ABWR
ارسال نظر

ارسال نظر