مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MSR

Molten Salt Reactor

راکتور تولیدکننده از نوع آب سبک یا راکتورهای LWBR، یکی از انواع راکتورهای بریدری انرژی هسته‌ای تولید شده در جهان است.
سوخت این راکتورها مخلوطیست از دی اکسید توریوم (ThO2) و ترکیب UC2 با ایزوتوپ اورانیوم-۲۳۳.
MSR
ارسال نظر

ارسال نظر