مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PHWR

Pressurised Heavy Water Reactor

راکتور آب سنگین فشرده یا PHWR، یکی از انواع راکتورهای صنعتی انرژی هسته‌ای تولید شده در جهان است.
PHWR
ارسال نظر

ارسال نظر