مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LTR

Left To Right

به معنای چپ به راست است که در طراحی سایت برای سایت های چپ چین استفاده میشود.
LTR
ارسال نظر

ارسال نظر