مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OUI

organization unit indentify

نوع نوشته شدن مک آدرس در کامپیوتر به این شکل است
xx:xx:xx:xx:xx:xx سه قسمت اول از سمت چپ را اعداد oui و سه قسمت سمت راست را وندور میگویند

oui : organization unit indentify
OUI
ارسال نظر

ارسال نظر