مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ROC

Receiver Operating Characteristic

منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی عملیاتی دریافت کننده یک روش کمی ارزیابی در فیزیک پزشکی و علوم تصویری است که با ROC نشان داده می‌شود.

این روش برای مقایسه اختلاف روشهای تصویربرداری در فیزیک پزشکی بکار می‌رود. در این روش هدف این است که توانایی آسیب‌شناسی یک سامانه دقیقاً ارزیابی شود لذا از معیارهایی که بر اساس قضاوت و تصمیم اشخاص است استفاده می‌شود.
ROC
ارسال نظر

ارسال نظر