مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTS

Ready To Send

تبادل بسته یا تقاضا برای ارسال در شبکه های کامپیوتری
RTS
ارسال نظر

ارسال نظر