مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OMC

Operations and Maintenance Center

زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی OMC ، شامل فانکشن‌های نگهداری و پشتیبانی تجهیزات GSM می‌باشد و پشتیبانی رابط اپراتور شبکه را نیز بر عهده دارد. OMC، به تمام تجهیزات داخل سیستم سویچینگ وBSC متصل می‌شود؛ و در حقیقت فانکشن‌های نظارتی GSM یک کشور را انجام می‌دهد (مانند صورتحساب دادن) و یکی دیگر از مهم‌ترین فانکشن‌های آن هم، فانکشن نگهداری HLR یک کشور است. بسته به سایز شبکه، هر کشور می‌تواند بیشتر از یک OMC داشته باشد. مدیریت سراسری و متمرکز شبکه نیز توسط مرکز مدیریت شبکه NMC)) انجام می‌پذیرد و OMC نیز مسول مدیریت منطقه‌ای شبکه می‌باشد.
OMC
ارسال نظر

ارسال نظر