مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBIR

Content-based Image Retrieval

بازیابی محتوا محور تصاویر
CBIR
ارسال نظر

ارسال نظر