مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TELLSI

Teaching English Language & Literature Society of Iran

انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
اطلاعات توصیفی انجمن
-گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی،
- توسعه کمی نیروهای متخصص،
-بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های زبان انگلیسی .
TELLSI
ارسال نظر

ارسال نظر