مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QTY

Quantity

مقدار, کمیت, اندازه
QTY
ارسال نظر

ارسال نظر