مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف POC

Proof Of Concept

اثبات مفهوم (POC) نمونه‌ای است که صرفاً برای اثبات وجود یا امکان‌پذیری چیزی آورده می‌شود. از آنجایی که هدف چنین شاهدی تنها بیان امکان وجود یا انجام امری است، اثبات مفهوم اغلب بهینه نیست، و می‌توان با دقّت بیشتر شواهد مناسبتری را پیدا کرد.
POC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود