مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WMA

Windows Media Audio

WMA مخفف Windows Media Audio که توسط مايکروسافت براي رقابت با MP3 بوجود آمد.
WMA
ارسال نظر

ارسال نظر