مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MARC

MAchine Readable Cataloging

مارک (MARC) از استانداردهای به‌کاررفته در علوم کتابداری است.
نام مارک شکل اختصاری فهرست‌نویسی قابل خواندن برای ماشین در انگلیسی است.
سامانهٔ مارک نخستین بار در ایالات متحده توسط کتابخانه کنگره به‌وجود آمد تا سازماندهی و گسترش اطلاعات کتاب‌شناختی را میسر کند.
اطلاعات موضوعی در مارک، دربرگیرندهٔ سرعنوان‌های موضوعی، شماره‌های دیویی، رده‌بندی کتابخانه کنگره و دیگر موضوعات است.
MARC
ارسال نظر

ارسال نظر