مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTF

Rich Text Format

نوعي فايل متن است که با توسعه فايلهاي Text اما با امکانات بیشتر بوجود آمد.
RTF
ارسال نظر

ارسال نظر