مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTF

Rich Text Format

نوعي فايل متن است که با توسعه فايلهاي Text اما با امکانات بیشتر بوجود آمد.
RTF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود