مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GAA

Gay Activists Alliance

اتحادی فعالان همجنس گرایان (GAA) در 21 دسامبر 1969 در شهر نیویورک، تقریبا شش ماه پس از شورش های استونوال، توسط اعضای مخالف جبهه آزادی جبهه (GLF) تاسیس شد.
GAA
ارسال نظر

ارسال نظر