مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...

اصطلاحات سازمانی

KAFD

مخفف عبارت KAFD

King Abdullah Financial District
نطقه مالی ملک عبدالله (KAFD) یک منطقه...
IRS

مخفف عبارت IRS

Internal Revenue Service
خدمات درآمد داخلی (IRS) سازمان دولتی و...
IFJ

مخفف عبارت IFJ

International Federation of Journalists
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران یک...
SPOT

مخفف عبارت SPOT

Satellite Pour Observation Terre‎
اسپات (SPOT) ماهواره تجاری فرانسوی...