مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...

اصطلاحات سازمانی

IFJ

مخفف عبارت IFJ

International Federation of Journalists
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران یک...
SPOT

مخفف عبارت SPOT

Satellite Pour Observation Terre‎
اسپات (SPOT) ماهواره تجاری فرانسوی...
WED

مخفف عبارت WED

World Environment Day
روز جهانی محیط زیست (WED) پنجم ماه ژوئن...
JREF

مخفف عبارت JREF

James Randi Educational Foundation
بنیاد آموزشی جیمز رندی (مخفف JREF) یک...